Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że: 

  1. Administratorem danych osobowych jest – Zgromadzenie Księży Misjonarzy, zwany dalej Muzeum, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) odpowiedzi na zadane pytanie poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza na stronie muzeum.misjonarze.pl; b) umożliwienia kontaktu z osobą do wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących informacji itp.;  c) umożliwienia kontaktu osobą za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania usługi w zakresie odpowiedzi na zadane pytanie itp. [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], b) w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]; 
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Zgromadzenie Księży Misjonarzy w zakresie niezbędnym do korespondencji itp.; 
  5. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia działalności przez Muzeum, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza do korespondencji itp. będą przechowywane przez okres  1 roku, do końca miesiąca,  jednak nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania. 
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się z Muzeum pod adresem muzeum@misjonarze.pl. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów odpowiedzenia na zadane pytanie w formularzu kontaktowym. Niepodanie danych w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział odpowiedzi na zadane pytanie itp.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza postanowienia RODO.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »